Outsourcing księgowości


 • prowadzenie KPiR – podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów
  • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie planów amortyzacyjnych
  • nadzór nad prawidłowością aktualizacji wartości o odpisy amortyzacyjne
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełnej księgowości
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów
  • wprowadzanie bilansu otwarcia
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • monitoring rozrachunków (przygotowanie przelewów, wysyłanie wezwań do zapłaty, wystawianie not odsetkowych)
  • przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
  • rozliczanie inwentaryzacji
  • rozliczanie międzyokresowe przychodów i kosztów
  • wprowadzanie bilansu zamknięcia
  • sporządzanie sprawozdań śródrocznych i rocznych
   • bilans
   • rachunek zysków i strat
   • przepływy środków pieniężnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
  • sporządzanie sprawozdawczości GUS
  • reprezentowanie i dopełnianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS jak również redagowanie korespondencji z zapytaniami i wniosków do organów skarbowych w ramach bieżącego funkcjonowania firmy
  • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków, dotyczące działalności  gospodarczej