newsy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Grupa Enea podpisały porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. – To szansa na nowe, stabilne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, który wspólnie z minister Elżbietą Rafalską, objął patronat nad inicjatywą. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła inauguracja projektu „Aktywni Plus”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne czy długotrwałe bezrobocie. Projekt obejmuje trzy programy – „Absolwent”, Stabilne zatrudnienie” i „Praca-integracja”. Wszystkie pilotowane są przez PFRON i ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Ich łączny budżet to ponad 35 mln złotych. Nowy projekt zmierza w kierunku tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększanie ich szans na rynku pracy, aktywizacja zawodowa to wyzwania, z którymi się mierzymy. Cieszę się, że dołączają do projektu i chcą tworzyć dobre miejsca pracy dla […]

Aktywni plus. Nowy projekt i porozumienie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  


Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej. Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą). Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych  zasadach już od startu programu? Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 […]

Siedem pytań i odpowiedzi o Rodzina 500+  W 2018 r. Polska przeznaczyła na wydatki społeczne 21,1% PKB, czyli o 0,9 pkt. proc. więcej niż w 2015 r. To więcej niż średnia dla krajów OECD (20,1% w 2018 r.) i najwięcej w krajach naszego regionu, które znajdują się poniżej średniej OECD. Był to również najwyższy wzrost w grupie krajów OECD, dla których dostępne są dane za 2018 r. (ex aequo z Koreą Płd.). Warto zauważyć, że aż 7 krajów z czołówki tego zestawienia notowało spadek udziału wydatków społecznych. Najważniejsze wydatki społeczne obejmują transfery na: ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty), ubezpieczenie zdrowotne, pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne i wydatki związane z polityką rynku pracy. Do tak istotnego wzrostu wydatków społecznych w naszym kraju przyczynił się m.in. Program Rodzina 500 plus, wyprawka dla ucznia 300 plus oraz skrócenie wieku emerytalnego. Od lipca – gdy wejdzie w życie podpisana już przez prezydenta ustawa przyznająca 500 plus również na pierwsze dziecko – poziom […]

Istotny wzrost wydatków społecznych w Polsce  


Zalet aktywności zawodowej jest wiele – to samodzielność, niezależność, możliwość samorealizacji, pracy w zespole. W przypadku osób niepełnosprawnych praca może mieć też charakter rehabilitacji społecznej, dawać szansę nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności przydatnych w codziennym życiu. – Dlatego tak ważne jest wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W MRPiPS trwają intensywne prace nad projektem ustawy w tej sprawie – mówi minister Elżbieta Rafalska. Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,2 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,8 pkt proc. – Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia istotnie wzrastała również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Podczas […]

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy  Usprawnienie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, wprowadzenie 99% bonifikaty przy przekształceniu dla wszystkich gruntów, zwiększenie progu dochodowego dla osób, które mogą otrzymać dopłatę do czynszu – Mieszkanie na Start – to kilka ze zmian wprowadzonych przyjętą przez Sejm nowelizacją dotyczącą banku ziemi programu Mieszkanie Plus. Zmiany dotyczące banku ziemi programu Mieszkanie Plus i ważne społecznie ułatwienia w przekształceniu będą służyć całemu rynkowi mieszkaniowemu. – Przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oznacza, że samorządy otrzymały czytelne procedury przekształcania gruntów na własność – mówił wiceminister Artur Soboń. Opłaty wniesione w 2019 będą automatycznie zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej lub jednorazowej. Urzędy same zwrócą nam ewentualne nadpłaty. Przekształcą się wszystkie grunty mieszkaniowe, o ile funkcja gospodarcza nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków. Automatycznie przekształcą się udziały w gruncie dla cudzoziemców z prawem własności lokalu. Przedsiębiorca nie będzie musiał składać oświadczenia o pomocy publicznej, a zmiana terminów odpłatności będzie na życzenie. […]

Dobre mieszkaniowe zmiany  


W Polsce w ostatnich latach mamy do czynienia z istotnym spadkiem zasięgu ubóstwa ekonomicznego, szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. W 2017 r. (ostatnie dostępne dane GUS) stopa ubóstwa skrajnego spadła do poziomu 4,3%, czyli o 3,1 pkt. proc. w ciągu 4 lat. W IV kw. 2017 r. dla gospodarstwa 1-osobowego minimum egzystencji wynosiło 582 zł, natomiast dla gospodarstwa 4-osobowego było to 1571 zł. Zgodnie z metodologią GUS, konsumpcja poniżej minimum egzystencji, będącym jednocześnie granicą ubóstwa, utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla biologicznego rozwoju człowieka. Poniżej tej granicy mówimy o ubóstwie skrajnym. Tak istotna redukcja ubóstwa nastąpiła w naszym kraju m.in. dzięki wprowadzonym pakietom socjalnym, takim jak świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus, a także wskutek pozytywnych zmian na rynku pracy, np. dynamicznego wzrostu płacy minimalnej. Znaczącą poprawę, pod względem wyzwolenia się z ubóstwa, odczuły przede wszystkim rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkańcy […]

W ostatnich latach w Polsce nastąpiła istotna redukcja zasięgu ubóstwa  Sąd UE 16 maja 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten, wprowadzony przez polski rząd w 2016 r. [1], został następnie zakwestionowany przez Komisję Europejską (KE), która nakazała zawieszenie stosowania podatku. Polska odwołała się do Sądu UE, który w ogłoszonym wyroku w całości podzielił stanowisko naszego kraju zaprezentowane w postępowaniu. Pobór podatku jest zawieszony od początku obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W decyzji z 19 września 2016 r. KE stwierdziła wstępnie niezgodność podatku z przepisami o pomocy publicznej oraz nakazała zawieszenie stosowania podatku. W decyzji ostatecznej z 30 czerwca 2017 r. Komisja stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprzedaży detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym małym przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają pomoc państwa i naruszają art. 107 ust. 1 i 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polska zaskarżyła obie decyzje Komisji do Sądu Unii Europejskiej. W wyroku dotyczącym podatku, ogłoszonym 16 maja […]

Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej  


Według opublikowanych wczoraj danych PKB w I kwartale tego roku był o 4,6% wyższy od wytworzonego w I kwartale 2018 roku. Przedstawione przez GUS dane są korzystniejsze od wcześniejszych szacunków resortu inwestycji i rozwoju, wskazujących na wzrost na poziomie 4,5 % oraz prognoz analityków, które oscylowały wokół 4,4%. GUS nie podaje jeszcze informacji jak wyglądała struktura tego wzrostu, ale z pewnością  głównym czynnikiem wpływającym na pozytywne wyniki polskiej gospodarki pozostaje spożycie prywatne wspierane przez wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Większe bezpieczeństwo finansowe wpływa na wydatki gospodarstw domowych. Innymi słowy, czujemy się bezpieczniej, zarabiamy więcej, więc możemy pozwolić sobie na więcej niż tylko bieżące utrzymanie domu i rodziny. To z kolei oddziałuje bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Dodatkowy impuls konsumpcyjny stanowią realizowane przez państwo programy społeczne. Jeśli chodzi o inwestycje, to ich wzrost w I kwartale szacujemy na około 6-8%. Na tempo wzrostu wpływa „efekt bazy” – w pierwszym kwartale 2018 roku inwestycje […]

Komentarz ministra Jerzego Kwiecińskiego do danych GUS o PKB w I kwartale 2019  Podpisałam obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. Wynosi on 109,2 i jest to jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach – ogłosiła podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami minister Elżbieta Rafalska. Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. – Podpisałam obwieszczenie Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. Nie waloryzacji, która będzie w następnym roku, świadczenia, ale składek na ubezpieczenie emerytalne i jest to wskaźnik 109,2. To jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach – poinformowała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami w siedzibie MRPiPS minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu dodała, że ostatnio tak wysokie wskaźniki zanotowaliśmy w 2007 i 2008 r. (odpowiednio 112,85 i 116,26). Jak wyjaśniła minister, oznacza to, że „całe nasze zgromadzone środki, wszystkie nasze składki, zostaną zwaloryzowane, czyli podniesione o 9,2 proc.” – Proszę mi […]

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne najwyższy od lat  


W kwietniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.147 mln zł. W kwietniu 2019 r. sprzedano obligacje: 3-miesięczne (OTS0719) – 359,0 mln zł, 2-letnie (DOS0421) – 327,8 mln zł, 3-letnie (TOZ0422) – 12,4 mln zł, 4-letnie (COI0423) – 338,6 mln zł, 10-letnie (EDO0429) – 106,1 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 359 mln zł (31% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (30%) i 2-letnie (29%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%). Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać […]

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w kwietniu 2019 r.