newsy


Wyjeżdżacie i 13 października nie będzie Was w miejscu, w którym mieszkacie na stałe, a mimo to chcielibyście wziąć udział w wyborach? Dopiszcie się do spisu wyborców. Dzięki temu będziecie mogli zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania. Nie zwlekajcie – na skorzystanie z tej usługi macie czas tylko do 8 października! Jeśli macie pewność, że w dniu wyborów nie będzie Was w domu – dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat będziecie. Możecie to załatwić online. Dobra rada: nie czekajcie do ostatniej chwili. Najlepiej załatwić to od ręki, czyli teraz. Podpowiadamy, jak to zrobić. Krok po kroku WAŻNE: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możecie wysłać najpóźniej 5 dni przed wyborami, czyli do 8 października. – Dlatego warto działać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim urzędnik dopisze nas do spisu wyborców, najpierw musi odebrać i rozpatrzyć wniosek – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzystać z tej  e-usługi […]

Głosowanie na gościnnych występach – dopisz się do spisu wyborców  


Według danych GUS w sierpniu 2019 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4 proc. (r/r, w cenach stałych) w porównaniu do wzrostu o 6,7 proc. sprzed miesiąca i 6,7 proc. sprzed roku. Największy wzrost zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 12,0 proc.). Ponadto, większy niż przeciętny wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grup: „meble, RTV, AGD” (o 11,6 proc.), co potwierdza dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym; „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,2 proc.); a także „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 6,8 proc.). Utrzymanie ogólnego wskaźnika koniunktury gospodarczej we wrześniu 2019 r. na poziomie pozytywnym (100,2), pozwala na optymizm na najbliższą przyszłość. Mimo, że składowa handlu detalicznego jest nieco niższa niż przed miesiącem to w naszej ocenie nie wykazuje ryzyka dla popytu konsumpcyjnego w III kwartale. Co istotne ze względu na wcześniejsze dane w przemyśle, w przetwórstwie przemysłowym prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w sierpniu, zgłaszany jest […]

Komentarz minister Jadwigi Emilewicz dot. sprzedaży detalicznej w sierpniu br.  Dzięki sprawnemu ściąganiu podatków, w ostatnich latach dynamicznie rosną dochody polskiego budżetu. Między rokiem 2015 a 2018 wzrosły one o ponad 30%. Dzięki temu nasze państwo może sobie pozwolić na to, by realizować swoje cele gospodarcze i społeczne, czyli np. zwiększać innowacyjność gospodarki czy wpierać rodziny. Dodatkowo uszczelnienie podatków wyrównuje warunki konkurencji między przedsiębiorcami. Wpływy z tytułu podatków dochodowych – PIT i CIT – w latach 2015-2018 zwiększyły się o ponad 30%. Ich zdecydowany przyrost nastąpił w roku 2018 r. – odpowiednio o 13,8% i 16,8%. Już w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku dochody z PIT były rekordowe i wyniosły 36 mld zł (wzrost o 13%). Natomiast z tytułu CIT do końca lipca budżet zyskał 25 mld zł (wzrost o 20%). Wyższe przychody z PIT to m.in. efekt bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i wzrostu wynagrodzeń. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich zmian, jak zerowy PIT dla młodych czy […]

Uszczelnienie podatków przyniosło rekordowe wpływy do budżetu  


Przypominamy, że od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prosimy zatem o sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego. Przydatne informacje dla przedsiębiorców o MPP i Wykazie podatników VAT (w tym pytania i odpowiedzi, ulotki i prezentacje) znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów Bezpieczna transakcja. Ponieważ informacje są aktualizowane na bieżąco, to na stronie zostaną uwzględnione również zmiany dotyczące obowiązkowego MPP. Źródło: www.gov.pl

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego  Dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci tzw. trzynastej emerytury to realizacja zapowiedzi. – Dotrzymaliśmy słowa. W tym roku „Emeryturę+” otrzymało 9,8 mln osób, a na świadczenia przeznaczyliśmy 10,8 mld zł – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. „Emerytura+” to świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł brutto. Głównym celem programu, który wpisuje się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, było zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. To właśnie osoby starsze, często samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. – W związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa ta grupa z roku na rok się powiększa. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Polityka senioralna musi służyć poprawie warunków życia osób starszych, to jeden z naszych priorytetów, a program „Emerytura+” stanowi ważną część tej misji – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. W tym roku […]

„Emerytura+”, czyli dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów  


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. W październiku uruchamiamy kolejny – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Według raportu z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osobistego uznano za warunek niezbędny do włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Spośród wszystkich osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu zaledwie 7 proc. przyznało, że korzysta z pomocy asystenta, a 10 proc., że kiedykolwiek skorzystało z takiej formy pomocy. Najczęściej z takiego wsparcia korzystała grupa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym (15 proc.). – Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia – mówi minister Bożena Borys-Szopa. Asystent ogólnodostępnym […]

Ruszają usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych  Pod znakiem współpracy gospodarczej odbyły się międzyrządowe polsko-rumuńskie konsultacje w Bukareszcie, w których wzięli udział przedstawiciele rządów na czele z Premierem Matuszem Morawieckim i Premier Rumunii Vioricią Dăncilă. Jednym z głównych punktów było podpisanie przez Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii porozumienia o promowaniu i rozwijaniu współpracy między sektorami biznesowymi obu krajów. Polsko – rumuńskie obroty gospodarcze z roku na rok rosną. Wciąż istnieje jednak niewykorzystany potencjał wzajemnej współpracy handlowej. Dzięki porozumieniu będziemy mogli przenieść nasze relacje na wyższy poziom i skoncentrować się na eliminowaniu faktycznych problemów  przedsiębiorców działających zarówno w Polsce jak i w Rumunii – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz Oba kraje działają ze sobą wspólnie na wielu polach, zarówno politycznych jak i gospodarczych.  Są integralną częścią inicjatywy Trójmorza i jako pierwsze powołały Fundusz Trójmorza. Z kolei podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Warszawie Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej polskie i rumuńskie organizacje przystąpiły do Europejskiego Sojuszu Klastrów.  Od momentu […]

Polsko-rumuńskie porozumienie na rzecz przedsiębiorczości  


Programy senioralne prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych. Z korzyścią dla wszystkich. Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych to też jedna z obietnic złożona w expose premiera Mateusza Morawieckiego. To bez wątpienia jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje Polska w obliczu zachodzących procesów demograficznych – wydłużającego się przeciętnego trwania życia, czy rosnącego, ale wciąż niskiego poziomu dzietności. Resort rodziny uruchomił (lub kontynuuje) szereg programów, które mają tworzyć warunki do rozwoju aktywności osób starszych, otaczać ich opieką i wspierać w codziennym życiu. Miliardy dla seniorów Przykładem takiego programu jest Emerytura plus, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne (w kwocie najniższej emerytury, czyli 1100 złotych brutto), które zostało wypłacone wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 roku. Celem Emerytury plus, obok […]

Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej. Polityka senioralna ostatnich czterech lat  W ciągu niecałych 14 lat liczba ubankowionych emerytów i rencistów wzrosła o blisko 30 punktów procentowych. Co ciekawe, bardziej ubankowione są emerytki. Z rachunków bankowych przy odbiorze świadczeń najczęściej zaś korzystają byli nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od lat systematycznie promuje wśród swoich najstarszych klientów odbiór świadczeń na rachunek bankowy. Już w 2011 r. ogłoszony został pierwszy konkurs dla instytucji finansowych na promocję usług bankowych dla emerytów i rencistów. Dziś jesteśmy już po trzeciej edycji konkursu. Obecnie rachunki bankowe dla seniorów oferuje, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bank Pocztowy S.A, a także Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Banku SA. Każdorazowo wymogiem konkursowym i przepustką do współpracy z ZUS była m.in. oferta otwarcia i prowadzenia rachunku za 0 zł, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku, czy darmowe przelewy. – Działania Zakładu w zakresie ubankowienia naszych świadczeniobiorców […]

Seniorzy coraz bardziej ubankowieni  


Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, który przyjął dzisiaj rząd. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc. Głównym założeniem strategii jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta. Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski. Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał ośrodków różnej wielkości, o różnym znaczeniu i pełnionych funkcjach” – powiedział minister Jerzy Kwieciński. KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej i działania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorząd terytorialny oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki. Strategia wskazuje 4 typy obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc . To tak zwane obszary strategicznej interwencji (OSI): skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o największej koncentracji […]

Rada Ministrów przyjęła Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030