newsy


Popyt na mieszkania w Polsce nie maleje, dlatego próżno czekać na spadki ich cen. Wzrosty są notowane regularnie od 2013 roku, a od ubiegłego roku znacząco przyspieszyły, co przekłada się na bicie kolejnych rekordów. W niektórych polskich miastach w ciągu roku ceny wzrosły nawet o 1/5. Komentarz ekspercki Rafała Malika, Dyrektora Biura Zarządzania Najmem Funduszu Mieszkań na Wynajem. W pierwszym kwartale 2019 roku ceny mieszkań były niemal o 11 proc. wyższe w porównaniu z tym samym okresem roku 2018 – wynika z raportu Domiporta dla Next.Gazeta.pl. Obecnie, w większości dużych miast, aktualne ceny są o przeszło 10 proc. wyżej niż rok temu. Według prognoz ekspertów rynku nieruchomości, w drugiej połowie 2019 roku będziemy obserwować dalsze wzrosty cen mieszkań, przy wciąż wysokim popycie na nie. – Pomimo nieustających wzrostów, Polacy się nie zniechęcają. Wynika to z niskiej stopy bezrobocia i rosnących wynagrodzeń, a także z braku wystarczającego nasycenia polskiego rynku mieszkaniowego. […]

Letnie rekordy na rynku nieruchomości. Dwucyfrowe wzrosty w Gdańsku i Warszawie  


Minister Bożena Borys-Szopa zwróciła się do samorządów z apelem o o zwiększenie częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w ciągu miesiąca. Pani/Pan Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta,             Rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie i pieczy zastępczej to wyzwanie dla nas wszystkich. Dzisiaj liczba dzieci objętych programem jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze kilka tygodni temu.             Pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie i ciężką pracę wkładaną w to, by tak licznie składane wnioski były sprawnie rozpatrywane, a świadczenia przyznawane możliwie szybko. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzegamy i doceniamy ten trud.             Świadczenie Rodzina 500+ w nowej odsłonie trafi do 6,8 mln polskich dzieci. W związku z tym zwracam się do Państwa z apelem o zwiększenie częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w ciągu miesiąca. Dzięki temu świadczenia będą mogły szybciej trafić do tych, którzy złożyli wnioski wcześniej. Szczególnie w okresie wakacyjnym, który wiąże się z dodatkowymi wydatkami, byłoby to rozwiązanie szczególnie […]

Ważne, aby świadczenia 500+ były jak najszybciej wypłacane  Sejm przyjął 19 lipca 2019 r. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych dotyczące wykonania budżetu państwa za 2018 r. wraz z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r., przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Posłowie udzielili również absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu za 2018 r. Wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 5,1 proc., co jest najlepszym wynikiem od 2007 r. Dochody budżetu państwa wyniosły ponad 380 mld zł i były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 6,8 proc. Natomiast wydatki (390,5 mld zł) były niższe od planowanych o 1,7 proc. 19 lipca Sejm przyjął uchwałę o przyjęciu absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu za 2018 r. „Rok 2018 był dobry dla finansów publicznych. Skuteczne działania w obszarze uszczelnienia systemu podatkowego oraz walka z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi przynoszą oczekiwane rezultaty” – powiedział minister finansów Marian Banaś podczas obrad Sejmu 18 lipca br. „Wzrost dochodów podatkowych budżetu […]

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 r.  


Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach VAT dotyczą również uproszczenia stawek VAT, zapewnienia ich przejrzystości i przyjazności w stosowaniu, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników. Projekt ustawy o zmianach w VAT został przyjęty przez Sejm 19 lipca 2019 r. „Naszym priorytetem jest dialog, współpraca i ochrona uczciwych przedsiębiorców. Celem mechanizmu podzielonej płatności jest uszczelnianie systemu i zmniejszanie luki VAT, ale również zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorcom podczas transakcji. Wsłuchaliśmy się w głosy przedsiębiorców i datę wprowadzenia obowiązkowego MPP przesunęliśmy na 1 listopada br., tak by mogli lepiej przygotować się do zmian w prawie” – zaznaczył minister finansów Marian Banaś. Stosowanie MPP do dostaw towarów i świadczenia usług pozwoli na […]

Sejm przyjął projekt ustawy o mechanizmie podzielonej płatności i nowej matrycy stawek VAT  Czerwcowe dane GUS o sprzedaży detalicznej potwierdzają, że niekorzystny układ kalendarza może determinować ocenę gospodarczą. 3,7-proc. wzrost sprzedaży detalicznej (r/r, w cenach stałych) choć niższy niż w referencyjnych okresach (wzrost o 5,6 proc. przed miesiącem i 8,2 proc. przed rokiem) oceniamy jako jednorazowy efekt czynników pozaekonomicznych. Jednocześnie ten miesięczny odczyt nie powinien zaważyć na wynikach całego roku i pozytywnych oczekiwaniach dotyczących wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych. Wzrost nastąpił w większości kategorii. Największy pozytywny wpływ na wynik miała sprzedaż odzieży i obuwia (wzrost o 12,9 proc.), co należy wiązać z sezonową akcją wyprzedażową. Sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych wzrosła o 9,3 proc., a sprzedaż farmaceutyków o 8,2 proc. Nadal pozytywny trend obserwujemy w sprzedaży samochodów (5,1 proc.) oraz w dziale meblowym (8,9 proc.). W strukturze sprzedaży detalicznej zauważalne jest trwałe ożywienie w sprzedaży mebli, sprzętu rtv i agd, zatem należy oczekiwać dalszego wzrostu sprzedaży budowlano-montażowej w czerwcu (GUS poda dane 23.07). Źródło: www.gov.pl

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2019 roku – komentarz MPiT  


Wzrost wydatków z budżetu państwa z 1,78 % proc. PKB w 2015 r. do ok. 4 % w 2020 roku po wprowadzeniu 500+ bez kryterium dochodowego, 1,32 mld dla polskich rodzin z „Dobrego startu”, ponad 780 tys. rodzin z Kartami Dużej Rodziny – statystyki, liczby i wykresy są ważne przy podsumowywaniu działań na rzecz rodziny. Za każdym jednak wskaźnikiem, liczbą i procentem kryje się przede wszystkim człowiek. Jest to dziecko, które pierwszy raz w życiu z rodzicami pojechało na wakacje dzięki programowi Rodzina 500+, a we wrześniu dostało nowy plecak ze świadczenia Dobry Start. To także mama, która nie musi obawiać się, że zabraknie miejsca w żłobku dla jej dziecka i będzie musiała zrezygnować z pracy, a nie stać ją na opiekunkę. Razem z mężem widzi, że ich pensje co roku rosną, a co więcej przestali już dawno myśleć o widmie bezrobocia. Jeszcze do niedawna polityka prorodzinna to było puste […]

Rodzinom żyje się lepiej  Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia biurokratyczne występujące w procesie prowadzenia tych prac. Zmiany umożliwią lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie wybranych zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Otwieranie danych rząd zaplanował w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r. Program ten wspomaga realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)”. Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych […]

Otwieranie danych geodezyjnych  


Powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miast – zapowiedziała dziś w Poznaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W stolicy Wielkopolski zaprezentowała raport MPiT nt. delokalizacji urzędów centralnych w Polsce. W prezentacji uczestniczył też wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Dynamiczny rozwój głównych ośrodków miejskich w Polsce, nierzadko przypadkowy, to ogromne i pilne wyzwanie, które wymaga zgranych działań na poziomie centralnym i samorządowym. Przy okazji chcemy też stworzyć dobre standardy, które przyczynią się do poprawy jakości życia w miastach – wskazuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele resortów: inwestycji i rozwoju, infrastruktury, środowiska oraz przedsiębiorczości. Dodatkowo do udziału w jego pracach zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz eksperci. Pobyt minister Jadwigi Emilewicz w Poznaniu rozpoczął się od wizyty na Placu Wielkopolskim oraz spotkania z mieszkańcami. – Od 4 lat pracuję wspólnie z przedsiębiorcami, żeby poprawić otoczenie ich funkcjonowania w Polsce. […]

Szefowa MPiT promuje ideę deglomeracji i stawia na rozwój miast  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Ministerstwo Finansów (MF) podpisały umowę o kredyt w wysokości 170 mln euro na wsparcie Polskiej Akademii Nauk (PAN) w latach 2019-2020. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na podstawową działalność naukową PAN. Od 2004 r. EBI wsparł finansowanie 19 projektów w polskim sektorze naukowym. Środki z EBI pomogą w finansowaniu podstawowej działalności naukowej instytutów i jednostek badawczych PAN. Kredyt będzie uzupełnieniem finansowania przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „EBI pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych, dlatego cieszę się, że mogę podpisać nową umowę, która zapewni finansowanie dla projektów w tak ważnej dziedzinie jak nauka i badania. EBI zapewnia nie tylko długoterminowe finansowanie na korzystnych warunkach, ale także wnosi wiedzę ekspercką, która jest pomocna w przygotowywaniu takich projektów” – ocenił minister finansów Marian Banaś. „Wspieranie badań i rozwoju jest niezbędne do tego, aby pomagać Polsce w przejściu na gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z tym w działalności kredytowej EBI w polskim […]

Wsparcie EBI dla publicznych programów badań i rozwoju w Polsce  


Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z rynku pracy za czerwiec br. dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Można uznać je za dobre, natomiast dynamika wynagrodzeń znalazła się poniżej oczekiwań. Opublikowane dane wskazują na to, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6393,8 tys. osób i było wyższe o 2,8% rok do roku, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) osiągnęło poziom 5104,46 zł i było wyższe o 5,3% r/r. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,2%, a przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 0,9%. Zaprezentowane dane w zakresie zatrudnienia można uznać za dobre. Po zaskakującym spadku liczby zatrudnionych w maju, wzrost liczby zatrudnionych o ponad 13 tys. miesiąc do miesiąca jest pozytywną wiadomością. Dane w ujęciu rocznym pozostają na niższym poziomie niż w trzech ostatnich latach, jest to jednak rezultat długookresowego trendu wyczerpywania się podaży pracy. Natomiast dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia znalazły się poniżej oczekiwań. Dynamika miesięczna odnotowana w czerwcu jest znacznie niższa […]

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku – komentarz MPiT