Audyt i Analizy


  • przeglądy śródroczne dokumentacji,
  • badanie planów przekształceniowych,
  • badanie bilansów,
  • nadzorowanie ksiąg i rozliczeń z Budżetem prowadzonych przez księgowych Klienta,
  • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg Klienta przez osoby trzecie,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • przeglądy sprawozdań finansowych.