Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 r.


  • Rada Ministrów 28 maja 2019 r. podjęła uchwały ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 r. oraz ws. zamknięcia rachunków budżetu państwa za 2018 r.
  • Wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 5,1 proc., co jest najlepszym wynikiem od 2007 r.
  • Dochody budżetu państwa wyniosły ponad 380 mld zł i były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 6,8 proc. Natomiast wydatki (390,5 mld zł) były niższe od planowanych o 1,7 proc.
  • Deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł. Oznacza to, że był on niższy o ponad 31 mld zł (blisko 75 proc.) w stosunku do nieprzekraczalnego limitu ustalonego w budżecie na 2018 r.

Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2018 r. (ponad 380 mld zł) były wyższe o 24,3 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018, tj. o 6,8 proc. Umożliwiły to znacznie wyższe wpływy podatkowe, w szczególności z VAT i PIT, na co wpływ miała lepsza niż pierwotnie zakładano sytuacja makroekonomiczna, a także działania uszczelniające (zwłaszcza w obszarze VAT), podjęte przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

„Jeśli chodzi o wynik zarówno budżetu, jak i też sektora finansów publicznych, był to bardzo dobry rok. Utrzymaliśmy wysoką dynamikę wzrostu dochodów budżetowych a deficyt budżetowy był prawie 75 proc. niższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej” – podkreśliła minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

„Był to wyjątkowy rok, również biorąc pod uwagę tempo wzrostu PKB, które przyspieszyło do 5,1 proc. To oznacza, że było najwyższe od 2007 r. i wyższe od prognoz. Nie można również pominąć wyniku, jaki odnotował deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zmniejszył się on w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” – dodała minister.

Bezrobocie w 2018 r. było niższe niż przed rokiem o 0,8 pkt proc. i wyniosło 5,8 proc. Również fundusz wynagrodzeń odnotował najwyższy od dziesięciu lat wzrost, który wyniósł 9,9 proc.

Wydatki budżetu państwa w 2018 r. w wysokości 390,5 mld zł były niższe o 6,7 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej (tj.  o 1,7 proc.). To efekt m.in. znacznego obniżenia dotacji uzupełniającej, przekazanej z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy i związanym z tym dużo wyższym poziomem przychodów FUS ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł. Tym samym był on niższy o ponad 31 mld zł (tj. o 74,9 proc.) w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2018 r. nieprzekraczalnego poziomu 41,5 mld zł.

Produkt krajowy brutto

Wzrost PKB wyniósł 5,1 proc. To najwięcej od 2007 r. i o 1,3 pkt. proc. więcej niż w prognozie zawartej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2018 r.

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez małych jednostek) było w 2018 r. o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,5 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2018 r. była o 112,8 tys. (tj. 10,4 proc.) niższa niż przed rokiem.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 7 proc., tj. o 1,3 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej i o 3,4 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w latach 2012-2016.

Nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniósł 9,9 proc. i był najwyższy od dziesięciu lat. Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2018 r. przyspieszyło do 8,2 proc. z 6,6 proc. rok wcześniej.

Inflacja

W 2018 r. presja inflacyjna pozostała na niskim poziomie. Średnio w całym 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej (tj. o 0,7 pkt. proc. mniej niż zakładano w ustawie budżetowej). Od sześciu lat inflacja w Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Bilans płatniczy

Rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego zamknął się deficytem na poziomie 0,7 proc. PKB (wobec 0,2 proc. PKB nadwyżki rok wcześniej). Dane okazały się nieco lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2018 r. (-1 proc. PKB).

Wpływy podatkowe

W 2018 r. wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 34,1 mld zł w porównaniu do 2017 r. (wzrost aż o 10,8 proc.), w tym wpływy z VAT – 18,1 mld zł (11,6 proc.).

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

Kontynuacja działań uszczelniających system podatkowy oraz dobra sytuacja makroekonomiczna przyczyniły się do tego, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB. To najlepszy wynik od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zamknięcie rachunków budżetu państwa za rok 2018

Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2018 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 oraz art. 226 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *